واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس
 واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر
 واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی شهید رجایی
 واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی ولایت

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0