• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ 
فراخوان مزایده فروش خانه های بهداشت اك، آقچه مزار، حصار ولیعصر، ارداق، شنستق سفلی، طرویزك، ضیاء آباد، ارتش آباد و سرایداری ارتش آباد

 فراخوان مزایده: فروش خانه های بهداشت اک، آقچه مزار، حصار ولیعصر، ارداق، شنستق سفلی، طرویزک، ضیاء آباد، ارتش آباد و سرایداری ارتش آباد.

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 28/07/1400 لغایت 06/08/1400

* آدرس فروش اسناد مناقصه:سامانه­تدارکات­الکترونیک­دولت https://setadiran.ir

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0