مناقصه و مزایده

فراخوان تجدید بار دوم مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت معلم کلایه

1400/3/22 شنبه

 فراخوان تجدید بار دوم مناقصه: تکمیل مرکز جامع سلامت معلم کلایه

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 26/03/1400 لغایت 01/04/1400

* آدرس فروش اسناد مناقصه:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت https://setadiran.ir/

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر