مناقصه و مزایده

فراخوان مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع سلف معاونت دانشجویی و فرهنگی

1400/3/2 يكشنبه

1ـ فراخوان مناقصه: واگذاری کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع سلف معاونت دانشجویی و فرهنگی

2ـ فراخوان مناقصه: انجام کلیه فعالیتهای مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری،طبخ و توزیع مراکز آموزشی درمانی ولایت، شهیدرجایی، بوعلی ، قدس،کوثر و بیمارستان شفا تاکستان

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 05/03/1400 لغایت 10/03/1400

* آدرس فروش اسناد مناقصه:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت https://setadiran.ir/

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر