مناقصه و مزایده

مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم احداث ترومای مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

1400/1/22 يكشنبه

- عنوان مناقصه : عملیات اجرایی فاز دوم احداث ترومای مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

- تاریخ فروش اسناد : 24/12/99 لغایت 28/12/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   : https://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر