مناقصه و مزایده

فراخوان تجدید مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت هادی آباد

1399/11/20 دوشنبه

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 28/11/99 لغایت 03/12/99

*- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت https://setadiran.ir/

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر