مناقصه و مزایده

فراخوان تجدید بار دوم مناقصه انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی

1399/11/6 دوشنبه

1ـ فراخوان تجدید بار دوم مناقصه: انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز  آموزشی درمانی ولایت، کوثر،رجایی،بوعلی،قدس،بیمارستان شفا  امیرالمومنین، رحیمیان، شبکه و شهدای آبیک، ساختمان کلینیک محمدزاده و ساختمانهای شماره یک و دو ستاد و کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه، معاونت پژوهشی،کلیه خوابگاههای دانشجویی و منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 11/11/99 لغایت 14/11/99

*- آدرس فروش اسناد مناقصه: سامانهتدارکاتالکترونیکدولت https://setadiran.ir/ 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر