مناقصه و مزایده

تجدید بار دوم مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

1399/6/29 شنبه

- عنوان مزایده : تجدید بار دوم مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

- تاریخ فروش اسناد : 29/06/99 لغایت 03/07/99 

- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   :  http://setadiran.ir 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر