دانشگاه های علوم پزشکی

 آبادان

www.abadanums.ac.ir

 اراک

www.arakmu.ac.ir

 اردبیل

www.arums.ac.ir

 ارتش

www.ajaums.ac.ir

 البرز

www.abzums.ac.ir

 ارومیه

www.umsu.ac.ir

 اصفهان

www.mui.ac.ir

 اهواز

www.ajums.ac.ir

 ایران

www.iums.ac.ir

 ایرانشهر

www.irshums.ac.ir/

 ایلام

www.medilam.ac.ir

 بابل

www.mubabol.ac.ir

 بقیه الله(عج)

www.bmsu.ac.ir/

 بم

www.mubam.ac.ir

 بندرعباس

www.hums.ac.ir

 بوشهر

www.bpums.ac.ir

 بهبهان

www.behums.ac.ir/

 بهزیستی و توانبخشی

www.uswr.ac.ir/

 بیرجند

www.bums.ac.ir

 تبریز

www.tbzmed.ac.ir

 تربت جام

www.trjums.ac.ir

 تربت حیدریه

www.thums.ac.ir/

 تهران

www.tums.ac.ir

 جهرم

www.jums.ac.ir

 جیرفت

www.jmu.ac.ir

 خراسان شمالی

www.nkums.ac.ir

 خمین

www.khomeinums.ac.ir/

 دزفول

www.dums.ac.ir

 رفسنجان

www.rums.ac.ir

 زابل

www.zbmu.ac.ir

 زاهدان

www.zaums.ac.ir

 زنجان

www.zums.ac.ir

 ساوه

www.savehums.ac.ir/

سراب www.sarabums.ac.ir

 سبزوار

www.medsab.ac.ir

 سمنان

www.semums.ac.ir

 سیرجان

www.ssm.kmu.ac.ir/fa

 شاهرود

www.shmu.ac.ir

 شهرکرد

www.webda.skums.ac.ir

 شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

 شیراز

www.sums.ac.ir

 فسا

www.fums.ac.ir

 قم

www.muq.ac.ir

 کاشان

www.kaums.ac.ir

 کردستان

www.muk.ac.ir

 کرمان

www.kmu.ac.ir

 کرمانشاه

www.kums.ac.ir

 کهگیلویه و بویراحمد

www.yums.ac.ir

 گلستان

www.goums.ac.ir

 گناباد

www.gmu.ac.ir

 لارستان

www.larnums.ac.ir

 لرستان

 www.lums.ac.ir

 مازندران

www.mazums.ac.ir

 مراغه

www.mrgums.ac.ir/

 مشهد

www.mums.ac.ir

 مرکز آموزش عالی وارستگان

www.varastegan.ac.ir

 نیشابور

www.nums.ac.ir

 هرمزگان

www.hums.ac.ir

 همدان

www.umsha.ac.ir/

 یزد

www.web.ssu.ac.ir